Amaç ve Faaliyet Alanları

Derneğin amacı Karbon bilim ve teknolojisinin ülke yararına gelişmesi,. İlerlemesi yolunda çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmaları desteklemek, konuyla ilgili kişi ve kuruluşlar arasında bilgi alışverişini, anlayış ve işbirliğini ortak yarar anlayışı çerçevesinde kurulmasını ve devam ettirilmesini desteklemek teşvik etmek ve geliştirmektir.

KARBON DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI, ÇALIŞMA BİÇİMLERİ VE FAALİYET BİÇİMİ

 1. Karbon bilimi, karbon bilimi eğitimi, karbon malzemeler üretimi ve karbon içeren malzemeler bilimi ve eğitimi konularında seminer, panel, konferans, ve benzeri toplantılar, gezi ve yemekli ve yemeksiz etkinlikler düzenleyerek üyelerine tanışma ve karşılıklı görüşme imkanı sağlamak, Karbon bilimi ve teknolojisinin tüm alanlarını kapsayan kongre ve sergiler düzenlemek, uluslararası sergilere katılımı sağlamak için gerekli organizasyonlar yapmak. Halkın ve öğrencilerin karbon bilimi hakkında bilgilenmesini sağlayan, ve üyelerinin yararlanabileceği web sayfası oluşturmak.
 2. Üyelerini karbon bilimi ile ilgili teknik, bilimsel, ekonomik gelişmelerden haberdar etmek,
 3. Karbon bilimi konusunda eğitim veren kurumlarla işbirliği yapmak, bu kurumlara ve öğrencilerine gelişmelerini sağlayıcı maddi ve manevi katkılarda bulunmak,
 4. Bilimsel ve teknolojik araştırmalara destek olmak, mesleki ve bilimsel yayınlar yapmak ve yaptırmak, bunlarla ilgili teşvik ödülleri koymak,
 5. Karbon bilimi ve teknolojisi alanında incelemeler yapmak, gelişmeleri izlemek ve uygulama konusunda öneri ve girişimlerde bulunmak,
 6. Karbon malzemeler ve karbon içeren malzemeler üretimi, teknolojisi, uygulaması ve geliştirilmesi, bu alandaki sorun ve gereksinimlerin saptanması ve bunlara çözüm getirilmesi konularında çalışmalar yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak. 
 7. Karbon ve karbon içeren malzemeler üretim süreçlerinin geliştirilmesinin ve ürün kalitesinin iyileştirilmesini teşvik etmek,
 8. Dernekler Yasası’na uygun olarak benzer amaçlı kuruluşlara üye olabilir. Karbon bilimi ve teknolojisi ve uygulama alanları ile ilgili, kurulmuş veya kurulacak yurtiçi ve yurtdışındaki birlik, dernek ve federasyonlara katılabilir.  Bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapabilmek ve yardımlaşabilir. Dernek amacına ulaştırıcı gereksinim gördüğü her türlü yasal faaliyette bulunabilir ve amacına uygun diğer kuruluşlarla işbirliği yapıp, ortak tesis ve teşebbüslere girişebilir. Dernek amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan yardım alabilir. Derneğin amacı ve ilgisi bulunan kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturabilir.
 9. Eğitim, üretim teknolojileri, uygulama, bilim konularında Derneğe bağlı kuruluşlar kurabilir ve kurulmasına katkıda bulunabilir
 10. Dernek amaçlarına yönelik hizmetler için "Devamlı Komite" ler ve özel konularla ilgili inceleme, araştırma ve etüdü amacıyla  "Geçici Komite"ler kurabilir,
 11. Dernek Soysal ve kültürel tesisler, Gerekli izin alınarak, derneklerin izinle kurabileceği tesisler kitaplık, konferans salonu, sergi salonu, veri bankası, kurabilir, bunları tefriş edebilir ve oluşturulan bu kaynaklardan, altyapıdan tüm ilgililerin yararlanmasını belli kurallar çerçevesinde sağlar.
 12. Dernek amacını gerçekleştirmek ve çalışma konularını ve faaliyetlerini  sürdürebilmek için her türlü menkul-gayrimenkul, her türlü teknik araç, demirbaşlar kırtasiye malzemeleri satın alabilir.
 13. Dernek amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurabilir ve işletebilir ve Web sayfasına reklam alabilir.
 14. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak
 15. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.
 16. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak.